ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

- Διάρκεια χειμερινού διδακτικού έτους από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαίου.
- Διάρκεια εαρινού διδακτικού έτους από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου
(διακοπές την εβδομάδα του 15Αύγουστου).
Προσωπική ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών θα γίνεται στο τέλος κάθε
τριμήνου μαζί με τους ελέγχους.
Επίσης τηλεφωνική ενημέρωση μία φορά το τρίμηνο ή όποτε αυτό κριθεί
απαραίτητο.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

- Καταβολή των διδάκτρων σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις οι οποίες
καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα (Οκτώβριος-Μάιος)
- Εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων έως 31 Οκτωβρίου (με έκπτωση 10%).

ΠΤΥΧΙΑ

Εξετάσεις για απόκτηση πτυχίων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων από
αναγνωρισμένους φορείς (π.χ. Cambridge, Michigan, ESB, κλπ.)